Yame, Hoshino

Matcha Yame, Hoshino

Matcha aus der Präfektur Fukuoka, Region Yame/Hoshino